Perfecte hand
Bridgeclub de Dijk


 
Speellocatie:  Wijkcentrum Delft Noord. (Buurthuis "de Bras")
                       Brasserskade 77, Delft.
Inloggen   ::   Registreren

Wedstrijdreglement


Algemeen


Artikel 1
 • Dit reglement geldt voor de interne competitie van Bridgeclub De Dijk.
 • De onderlinge parencompetitie wordt gespeeld in diverse lijnen en bestaat uit zes speelmiddagen per serie. (afhankelijk van het competitierooster kan hiervan worden afgeweken.
 • Bij het begin van iedere competitieserie wordt door de technische commissie (T.C.) de indeling van de lijnen bekend gemaakt.
 • De competitiewedstrijden beginnen om 13.15 uur. Men dient zich uiterlijk vóór 13.00 uur te melden bij de wedstrijdleider.

Definities


Artikel 2
 • Onder een paar wordt verstaan: twee clublieden die samen voor een serie in een lijn staan ingedeeld.
 • Onder een gemengd paar wordt verstaan: een paar dat gevormd wordt, voor een middag, uit twee spelers van verschillende paren die door afwezigheid van hun partner beiden alleen zijn.

Promotie/degradatie


Artikel 3
 • Na afloop van elke serie vindt er promotie degradatie plaats. Vanuit de hoogste lijn is geen promotie en- vanuit de laagste lijn geen degradatie mogelijk.
 • Voor de aanvang van iedere serie wordt bekend gemaakt hoeveel paren uit een lijn promoveren en/of degraderen.
 • Promotie wordt gehonoreerd als minimaal 3 van de 6 speelmiddagen als paar gespeeld is.
 • Indien een paar, of een partner van een paar, 4 speelmiddagen van één serie niet is geweest, volgt automatisch degradatie.
 • Indien een speler langere tijd ziek is, degraderen hij en zijn partner niet.
 • Als aan een tafel de verkeerde spellen gespeeld zijn, dan krijgen beide paren 40% over de gespeelde spellen.
 • Indien een paar van loopbriefje verwisseld, krijgt dat paar 40% over de gespeelde spellen met het verwisselde loopbriefje.
 • Een lid zonder partner kan zijn A-status behouden. Als dit lid in de serie voldoende scoort en voldoende aanwezig is hoeft dit lid, mits hij in de volgende serie een nieuwe partner heeft, niet te degraderen.
 • Een paar dat bedankt als lid wordt aan het eind van de betreffende serie aangemerkt als degraderend paar.
 • De T.C. kan bij het begin van een serie een afwijkende regeling bekend maken.

Spelen in een andere lijn/afwezigheid


Artikel 4
 • Wanneer een paar, vanwege het vermijden van rusttafels speelt: - in een lagere lijn krijgt men de behaalde score met een aftrek van 2% per paar per lijn, met een minimum van 50% en een maximum van 55%. (De T.C. zal dit zo mogelijk voorkomen). - in een hogere lijn krijgt men de behaalde score met een toeslag van 2% per paar per lijn, met een minimum van 50%. - Als een A speler met een B speler in de A lijn speelt krijgen beiden 2% extra. - Als een A speler met een B speler in de B lijn speelt krijgen beiden 2% aftrek.
 • Als een door de T.C.uit dezelfde lijn gevormd gemengd paar speelt, krijgt dat paar: - de eerste keer de behaalde score met een minimum van 47,5% - de tweede keer de behaalde score met een minimum van 45% - de derde en volgende keren de behaalde score.
 • Als beide spelers van een paar een middag afwezig zijn maar wel hebben afgeschreven, krijgt dat paar: - de eerste keer 45% - de tweede keer 42,5 % - de derde keer eveneens 42,5 %. Na de vierde, vijfde en zesde keer ontvangt men 0 %. Indien men vier keer niet is geweest volgt automatisch degradatie. (m.u.v. 3.5) Indien beide spelers van een paar zonder afschrijven wegblijven ontvangt men 40 %.
 • Het spelen met iemand die geen lid is van De Dijk is toegestaan. Men ontvangt de behaalde score met een maximum van 55%. Wanneer dit paar, vanwege het vermijden van rusttafels, in een hoger lijn speelt krijgt men een toeslag van 2%.

Nieuwe paren


Artikel 5
 • Toetredende leden die zich als paar aanmelden, beginnen in de laagste lijn.
 • Toetredende alleenstaande leden worden door de T.C. ingedeeld.
 • Als er een partnerschap wordt gesplitst, blijft er een plaats in die lijn beschikbaar. Deze plaats wordt ingenomen door een nieuw gevormd paar, waarvan één speler uit het ontbonden paar voortkomt. Het andere gevormde paar wordt een lijn lager ingedeeld. Welk paar in de hoger lijn blijft en welke in de lager gaat spelen wordt in onderling overleg bepaald of door het lot beslist. Na splitsing van een partnerschap, kan men alléén een nieuwe partner buiten de vereniging aantrekken na overleg met het bestuur. Indien twee paren zich splitsen en nieuwe paren vormen, worden die nieuwe paren ingedeeld in de lijn(en) waarin men oorspronkelijk speelde.
 • Wijzigingen en splitsingen van partnerschap dienen tenminste twee weken voor de nieuwe serie aan de wedstrijdleiding gemeld te worden.

Aanvullende regels


Artikel 6
 • Bij een onregelmatigheid is men VERPLICHT arbitrage te vragen.
 • De T.C. behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen, met redenen omkleed, van dit reglement af te wijken.
 • De T.C. beslist in alle gevallen die niet in dit reglement zijn geregeld.
 • Tegen beslissingen van de T.C. kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij het bestuur.