Perfecte hand
Bridgeclub de Dijk


 
Speellocatie:  Wijkcentrum Delft Noord. (Buurthuis "de Bras")
                       Brasserskade 77, Delft.
Inloggen   ::   Registreren

Statuten


Naam en zetel


Artikel 1.
 • De vereniging draagt de naam Bridgeclub de Dijk.
 • Zij heeft haar zetel in Delft.

Artikel 2.
 • Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, evenals alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nadere omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

Duur en boekjaar


Artikel 3
 • De vereniging is opgericht op 4 oktober 1999 te Delft. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Doel


Artikel 4
 • De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van het bridgespel.
 • De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door, wedstrijden te organiseren in verenigingsverband. 

Leden


Artikel 5
 • Leden zijn natuurlijke personen die op hun verzoek door het bestuur zijn toegelaten.
 • In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten bij meerderheid van tenminste de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.
 • De vereniging bestaat uit:
  a. gewone leden, zijnde leden die actief aan het verenigingsleven deelnemen.
  b. Ondersteunende leden, zijnde leden die de vereniging steunen door een jaarlijkse geldelijke bijdrage.
  c. Ereleden en leden van verdienste zijn leden die, wegens hun bijzondere betekenis of bijzondere verdiensten voor de vereniging, op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd bij meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Verplichtingen


Artikel 6
 • De statuten en reglementen van de vereniging evenals de besluiten van de organen, als bedoeld in art.2 na te leven.
 • De belangen van de vereniging niet te schaden.

Royement


Artikel 7
 • Leden die naar de mening van het bestuur in ernstige mate hebben gehandeld in strijd met de in art.6 van deze statuten omschreven verplichtingen kunnen door het bestuur worden geroyeerd.
 • Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
 • De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering die haar in de eerstvolgende vergadering bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen beslist. Indien tussen het royement en de algemene vergadering een termijn ligt van méér dan twee maanden zal het bestuur een extra ledenvergadering uitschrijven. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de voornoemde eerstvolgende vergadering en bevoegd is daar het woord te voeren.

Geldmiddelen


Artikel 8
 • De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies van leden
  b. donaties
  c. andere inkomsten
 • a. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
  b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, behoudens door overlijden, is bij opzegging voor 15 augustus van het lopende boekjaar geen contributie verschuldigd.
 • Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

Bestuur


Artikel 10
 • a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie- en ten hoogste uit 5 personen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen, de andere functies worden verdeeld. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur (D.B.).
  b. De leden van het bestuur worden gekozen uit de leden en benoemd door de algemene vergadering.
 • Ieder bestuurslid treedt 4 jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 • In een tussentijdse vacature kan het bestuur voor de tijd tot aan de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.
 • Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
 • De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Bestuurstaak


Artikel 11
 • Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 • Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
 • Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door, tijdelijk ingestelde commissies waarvan de leden door het bestuur worden aangesteld en ontslagen.

Bestuursvergaderingen


Artikel 12
 • Het bestuur vergadert indien de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 • Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan de besluitvorming deelnemen.
 • Van deze besluitvorming wordt een schriftelijke vastlegging gemaakt.

Rekening en verantwoording


Artikel 13
 • Het bestuur is verplicht administratie bij te houden van de inkomsten, uitgaven, en bezittingen.
 • a. Toezicht op het financieel beheer wordt gehouden door een kascommissie, die uit twee leden bestaat en een reservelid, die door de algemene vergadering voor een periode van één jaar wordt benoemd.
  b. Bestuursleden kunnen geen lid van de kascommissie zijn.
  c. De kascommissie controleert de boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt schriftelijk verslag uit over haar bevindingen aan de algemene vergadering.
 • Het bestuur is verplicht de administratieve bescheiden, betreffende rekeningen en verantwoording, 10 jaar te bewaren.

Algemene vergadering


Artikel 14
 • Jaarlijks zal uiterlijk vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering worden gehouden.
 • Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.
 • a. Op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende van het aantal stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
 • De bijeenroeping van algemene vergaderingen geschiedt door het bestuur, tenminste veertien dagen van tevoren en door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering


Artikel 15
 • Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden voor zover zij ten tijde van de vergadering niet als lid zijn geschorst. Behalve tijdens de behandeling van het agendapunt, waarin hun schorsing aan de orde komt.
 • Alle leden als bedoeld in lid 1 hebben stemrecht en ieder van hen heeft één stem.
 • Tenzij anders in deze statuten is bepaald worden besluiten genomen met een meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.
 • Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling. Over personen wordt schriftelijk gestemd tenzij de voorzitter zonder tegenspraak van de vergadering een andere stemming bepaalt of toelaat.
 • Als ongeldige stemmen wordt aangemerkt, stembiljetten die naar het oordeel van de voorzitter a; blanco zijn; b. zijn ondertekend; c. onleesbaar; d. een persoon niet duidelijk is aangewezen; e. een naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld; f. meer dan één stem bevatten.
 • a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden.
  b. Verkrijgt ook deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen dan vindt herstemming plaats over de twee personen die het hoogste aantal stemmen hebben gekregen.
 • Bij het staken van stemmen over personen beslist het lot.
 • Bij het staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Leiding en notulering algemene vergadering


Artikel 16
 • De leiding van de algemene vergadering berust bij de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de voorzitter en diens plaatsvervanger treedt een ander bestuurslid, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.
 • Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
 • Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris of door het bestuur aangewezen notulist de notulen gemaakt.

Algemene reglementen


Artikel 17
 • De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 • Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

Statutenwijziging


Artikel 18
 • De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van statuten zal worden voorgesteld.
 • Zij die de oproep tot algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
 • Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering worden besloten met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Ontbinding en vereffening


Artikel 19
 • Het bepaalde in artikel 16 leden 1,2 en 3 is overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 • Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
 • Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
 • Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd: “in liquidatie”.

Slotbepaling


Artikel 20
 • In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.