Perfecte hand
Bridgeclub de Dijk


 
Speellocatie:  Wijkcentrum Delft Noord. (Buurthuis "de Bras")
                       Brasserskade 77, Delft.
Inloggen   ::   Registreren

Huishoudelijk reglement


Algemeen


Artikel 1
 • Het huishoudelijke reglement is een regelgeving die afgestemd is op bridgevereniging “De Dijk”

Vereniging


Artikel 2
 • De vereniging houdt in principe wekelijks op maandag een speelmiddag waarop de leden een onderlinge wedstrijd spelen.

Introductie


Artikel 3
 • Leden hebben het recht andere personen te introduceren op een verenigingsmiddag. Zij behoeven daartoe de toestemming van degene die met de leiding van de middag belast is. - een lid die iemand introduceert betaalt 1,50 Euro voor de introducé - indien het bestuur op verzoek van een lid iemand introduceert, dient het lid voor deze introducé 1,50 Euro te betalen In het algemeen wordt niet toegestaan dat een persoon regelmatig wordt geïntroduceerd, dit ter beoordeling van het bestuur.

Contributie en bijdrage


Artikel 4
 • De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene vergadering.
 • De contributiebetaling gaat in op de eerste dag van de maand waarin het lid tot de vereniging is toegelaten.
 • De minimum bijdrage van ondersteunende leden wordt vastgesteld door het bestuur.
 • De contributiebetaling dient eenmaal per jaar te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag naar de girorekening van de penningmeester.

Bestuur


Artikel 5
 • Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid.
 • Het voert het beheer over alle eigendommen van de vereniging en draagt zorg voor de instandhouding en onderhoud daarvan.
 • Het bestuur is bevoegd kandidaten te stellen voor de vacatures in het bestuur. De namen van de kandidaten moeten worden vermeld in de bijeenroeping van de algemene vergadering waarin in de vacatures wordt voorzien.
 • a. Tenminste vijf gewone en/of ereleden kunnen kandidaten stellen al dan niet ter aanvulling of in de plaats van de door het bestuur gestelde kandidaten.
  b. Een dergelijke kandidaatstelling moet schriftelijk en ondertekend door de betrokken leden en voorgestelde kandidaat bij het bestuur worden ingediend, tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering.
  c. De kandidaat geeft door middel van de ondertekening aan de kandidaatstelling alsmede de bestuursfunctie te zullen aanvaarden.

Voorzitter


Artikel 6
 • Tot de taak van de voorzitter behoort onder meer:
  a. de algemene leiding van de vereniging;
  b. de leiding van bestuur- en algemene vergaderingen;
  c. het voeren van het woord namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten.

Secretaris


Artikel 7
 • Tot de taak van de secretaris behoort onder meer:
  a. het voeren van de correspondentie namens de vereniging en houdt daarvan een afschrift;
  b. het bijeenroepen van de vergaderingen;
  c. de notulering van de vergaderingen;
  d. het uitbrengen van verslag over de belangrijkste gebeurtenissen uit het verenigingsleven in de algemene vergadering;
  e. het samenstellen en het bijhouden van het ledenbestand;
  f. het informeren van de belanghebbende bestuursleden over mutaties in het ledenbestand.

Penningmeester


Artikel 8
 • Tot de taak van de penningmeester behoort onder meer:
  a. het beheren van de geldmiddelen van de vereniging;
  b. het bijhouden van de financiële administratie;
  c. het innen van contributies van de gewone leden en de bijdragen van de ondersteunende leden;
  d. het uitbrengen van een verslag over de financiële aangelegenheden van de vereniging in de algemene vergadering;
  e. het indienen van een begroting betreffende het komende verenigingsjaar in de algemene vergadering;
  f. financiële verbintenissen kunnen door hem niet worden aangegaan zonder toestemming van het bestuur;
  g. hij is verplicht te allen tijde inzage te geven van de boeken en de kas aan het bestuur, en medewerking te verlenen aan de door de algemene vergadering aan te wijzen kascommissie.

Technische Commissie (T.C.)


Artikel 9
 • Tot de taak van de technische commissie behoort onder meer:
  a. het opzetten, het regelen en leiden van de interne clubcompetities;
  b. het optreden als scheidrechter bij geschilpunten bij de wedstrijden, maar ook tevens arbitreren bij onregelmatigheden bij het spelen;
  c. indien nodig, het verzorgen van speciale drives zoals eindejaar- en slotdrives;
  d. het zorgen voor het benodigde spelmateriaal.
  e. Het op peil houden van kwantiteit en kwaliteit van het spelmateriaal.

  De technische commissie beziet van tijd tot tijd de regels en past deze eventueel aan, omdat er bepaalde ervaringen met deze regels gedurende het wedstrijdseizoen zijn opgedaan die aanpassing noodzakelijk maken.

Activiteiten Commissie (A.C)


Artikel 10
 • Tot de taak van de Activiteiten commissie behoort onder meer:
  a. het opzetten, het regelen en verzorgen van speciale evenementen op momenten dat deze gewenst zijn;
  b. het onderhouden van contacten met zieke leden;
  c. het verzorgen van feedback naar de leden m.b.t. status van de zieke leden.

Algemene vergadering


Artikel 11
 • In de algemene vergadering zullen onder meer worden behandeld:
  a. de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. het jaarverslag van de secretaris;
  c. het jaarverslag van de penningmeester;
  d. het verslag van de kascommissie;
  e. de benoeming van de kascommissie;
  f. de vaststelling van de contributie;
  g. de begroting van inkomsten en uitgaven over het lopende verenigingsjaar;
  h. de bestuursvoorstellen;
  i. de benoeming van bestuursleden;
  j. bekendmaking data speciale evenementen;
  k. rondvraag.